خلاقیت


خلاقیت

خلاقیت

 بهبود مهارت های حرکتی، خلاقیت و تخیل، ابراز احساسات، هماهنگی دست و چشم،مهارت های اجتماعی،از مزایای بازی با خمیرهستند که در زیر به تفصیل توضیح داده شده اند.

خلاقیت

خلاقیت

افزایش تمرکز و انعطاف پذیری بالای ذهنی از نتایج افزایش خلاقیت در کودکان میباشد