لیوان چینی


🔵لیوان چینی🔴

🔵لیوان چینی🔴

✔آیا میدانستید لیوان چینی باعث افزایش ارتباط دو نیمکره چپ و راست مغز شده و خون رسانی به تمامی قسمتهای مغز را افزایش می دهد❓❕